Icon Varken Mini Heesch

Algemene Voorwaarden

DEELNAME MINI HEESCH
1.Inleiding
Onderstaand reglement geldt voor de stichting Jeugd Vakantiewerk Heesch. Het is opgesteld met de
bedoeling om duidelijkheid te verschaffen vanuit de stichting en de regels die er gelden.
2. Wijzigingen reglement
Het reglement is tot stand gekomen door besluiten die zijn genomen binnen de organisatie.
Wijzigingen of toevoegingen in het reglement kunnen alleen worden aangebracht door besluitvorming in het bestuur.
3. Besluitvorming in het bestuur
Het definitieve besluit wordt genomen wanneer er een meerderheid van de stemmen binnen de
organisatie is.
3.1 Organogram
De organisatiestructuur is opgebouwd uit:
bestuur – werkgroepen – groepsleiding – hulpleiding – spelleiding.
4. Leeftijdsbegrenzing
4.1 Organisatie
Bestuursleden moeten minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen voor toetreding tot het bestuur.
4.2 Leiding
Iedere groep kinderen heeft tijdens de kindervakantieweek minimaal 2 groepsleiders van 16 jaar of ouder. Daarnaast kan er door de organisatie hulpleiding worden toegevoegd aan de groepen. Vanaf de middelbare school kun je je aanmelden als hulpleiding. Iedere groep heeft tijdens de kindervakantieweek één contactpersoon. Deze contactpersonen worden toegevoegd aan een Whatsapp-groep zodat de organisatie informatie met hen kan delen. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het delen van deze informatie met zijn/haar groep.
4.3 Kinderen
Deelname aan de kindervakantieweek is mogelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
5. Kindervakantieweek
5.1 Inschrijving kindervakantieweek
5.1.1 Inschrijving is mogelijk voor kinderen uit Heesch.
5.1.2 Het inschrijven van kinderen voor de deelname aan de kindervakantie week kan gedurende de inschrijfmiddag.
5.1.3 Bij inschrijving van het kind voor de kindervakantieweek dient een eenmalige bijdrage te worden voldaan om het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen. Zonder betaling komt de aanmelding te vervallen. De hoogte van het inschrijfgeld is terug te vinden op www.miniheesch.nl.
5.1.4. Geldteruggave is helaas niet mogelijk.
5.1.5. Bij inschrijving van het kind geeft de ouder/verzorger ons toestemming om de gegevens van het ingeschreven kind te bewerken en te beheren in een beveiligde database. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring op www.miniheesch.nl.
5.1.6. Door inschrijving verklaart de ouder/verzorger bekend te zijn met de algemene voorwaarden en conform deze voorwaarden te zullen handelen.
5.2 Gedragsregels
5.2.1 Het bestuur gaat er vanuit dat een ieder elkaar met respect behandelt. Pesten en/of discriminatie worden niet getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten.
5.2.2 Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind direct de verdere deelname aan de kindervakantieweek te ontzeggen.
5.3 Vrijwilligers als groepsleiding
5.3.1 De vrijwilligers welke optreden als groepsleiding zijn verantwoordelijk voor hun groep gedurende de gehele Kindervakantieweek.
5.3.2 De hulpleiding voor ondersteuning van groepen wordt zeer gewaardeerd, zij hebben echter geen bevoegdheid tot het nemen van beslissingen. Zij moeten altijd de groepsleiding raadplegen.
6. Groepsindeling
De kinderen worden ingedeeld in groepen van de basisschool waar ze in zitten op het moment van de inschrijving.
6.1 De groepen tijdens de week zijn ingedeeld in groep 0-1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8.
6.2 De groepsgrootte voor de kinderen is maximaal 16 kinderen.
6.3 Voor punt 6.1 en 6.2 geldt dat het bestuur hierop een uitzondering kan maken.
7. Aansprakelijkheid
7.1 De organisatie en de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade welke is ontstaan gedurende de kindervakantieweek, deelname geschiedt geheel op eigen risico.
7.2 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers, vrijwilligers, (hulp)leiding en stagiaires.
8. Terrein
De kindervakantieweek wordt georganiseerd in natuurpark ‘t Bomenpark. Dit park biedt voor ons de mogelijkheid om een mooie week voor eenieder neer te zetten. Hierbij houden we natuurlijk wel rekening met de volgende zaken:
8.1. Kinderen dienen binnen het door het bestuur bepaalde gebied te blijven. Er worden geen takken afgebroken en ook van de kikkers en andere dieren blijven we af.
8.2 Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Na afloop van de kindervakantie week gaan we de beschikbaar gestelde plaats af om te zorgen dat er geen rommel op het terrein ligt.
8.3 We houden de toiletten schoon. Hier wordt geen water gehaald. Water wordt door de groepsleiding gehaald bij de daarvoor bestemde kranen.
8.4 Verzamelplaats
8.4.1 De kinderen worden bij het vooraf bepaalde verzamelpunt gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Er worden geen kinderen gehaald en gebracht op het Mini Heesch terrein zelf.
8.4.2 Is het noodzakelijk dat een kind eerder gaat of later komt dan dient dit vooraf worden doorgegeven aan de groepsleiding.
9. Parkeren
9.1 Parkeren kan in de daarvoor bestemde vakken vooraan bij het terrein.
9.2 Voor de weg vanaf het parkeerterrein naar het Mini Heesch terrein geldt dat er alleen stapvoets mag worden gereden, met een max snelheid van 5 km/u.
9.3 De fietsenstalling is op het terrein van de kindervakantieweek. Deze staat duidelijk aangegeven en hier dien je dan ook je fiets te stallen.
10. Roken en alcohol
10.1 Wij staan achter de afspraak NIX, niet roken en niet drinken tot 18 jaar.
10.2 Alcohol is tijdens de kindervakantieweek verboden.
10.3 Roken kan indien nodig op de daarvoor aangegeven plaats.
11. Afgelastingen
11.1 De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld extreem slecht weer, het besluit nemen de Jeugdvakantieweek of een gedeelte ervan af te gelasten. Informatie hierover delen wij direct via een Whatsapp-bericht aan alle contactpersonen.
11.2 Bij afgelastingen zijn wij helaas niet in de mogelijkheid om het inschrijfgeld terug te betalen.
12. Veiligheid
12.1 Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma kunnen niet deelnemen aan wateractiviteiten. Het bestuur bepaalt wanneer kinderen mogen deelnemen aan een wateractiviteit.