1.Inleiding.
Onderstaand reglement geldt voor de stichting Jeugd Vakantiewerk Heesch. Het is opgesteld met de
bedoeling om duidelijkheid te verschaffen vanuit de stichting en de regels die er gelden.
2. Wijzigingen reglement.
Het reglement is tot stand gekomen door besluiten die zijn genomen binnen de organisatie.
Wijzigingen of toevoegingen in het reglement kunnen alleen worden aangebracht door besluitvorming
in het bestuur.
3. Besluitvorming in het bestuur.
Het definitieve besluit wordt genomen wanneer er een meerderheid van de stemmen binnen de
organisatie is.
3.1 Organogram.
De organisatiestructuur is opgebouwd uit:
bestuur – werkgroepen – groepsleiding – hulpleiding – spelleiding.
4. Leeftijdsbegrenzing.
4.1 Organisatie.
Bestuursleden moeten minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen voor toetreding tot het bestuur.
4.2 Leiding.
Iedere groep kinderen heeft tijdens de kindervakantieweek minimaal 2 groepsleiders van 16 jaar of ouder. Hulpleiding voor het meedraaien in groepen is minimaal 13 jaar oud.
4.3 Kinderen
Deelname aan de kindervakantieweek is mogelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
5. Kindervakantieweek.
5.1 Inschrijving kindervakantieweek.
5.1.1 Inschrijving is mogelijk voor kinderen uit Heesch.
5.1.2 Het inschrijven van kinderen voor de deelname aan de kindervakantie week kan alléén gedurende de inschrijfmiddag.
5.1.3 Bij het opgeven van het kind voor de kindervakantieweek dient een eenmalige bijdrage te worden voldaan om het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen. Zonder betaling komt de aanmelding te vervallen.
5.1.4. Geldteruggave is helaas niet mogelijk.
5.2 Gedragsregels.
5.2.1 Het bestuur gaat er vanuit dat een ieder elkaar met respect behandelt. Pesten en/of discriminatie worden niet getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten.
5.2.2 Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind direct de verdere deelname aan de kindervakantieweek te ontzeggen.
5.3 Vrijwilligers als groepsleiding.
5.3.1 De vrijwilligers welke optreden als groepsleiding zijn verantwoordelijk voor hun groep gedurende
de gehele Kindervakantieweek.
5.3.2 De hulpleiding voor ondersteuning van groepen wordt zeer gewaardeerd, zij hebben echter geen
bevoegdheid tot het nemen van beslissingen. Zij moeten altijd de groepsleiding raadplegen.
6. Groepsindeling
De kinderen worden ingedeeld in groepen van de basisschool waar ze in zitten op het moment van de inschrijving.
6.1 De groepen tijdens de week zijn ingedeeld in groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8.
6.2 De groepsgrootte voor de kinderen is maximaal 16 kinderen.
6.3 Voor punt 6.1 en 6.2 geldt dat het bestuur hierop een uitzondering kan maken.
7. Aansprakelijkheid.
7.1 De organisatie en de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade welke is ontstaan gedurende de kindervakantieweek, deelname geschiedt geheel op eigen risico.
7.2 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers, vrijwilligers, (hulp)leiding en stagiaires.
8. Terrein.
De kindervakantieweek wordt georganiseerd in natuurpark ‘t Bomenpark. Dit park biedt voor ons de mogelijkheid om een mooie week voor eenieder neer te zetten. Hierbij houden we natuurlijk wel rekening met de volgende zaken:
8.1. Kinderen dienen binnen het door het bestuur bepaalde gebied te blijven. Er worden geen takken afgebroken en ook van de kikkers en andere dieren blijven we af.
8.2 Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Na afloop van de kindervakantie week gaan we de beschikbaar gestelde plaats af om te zorgen dat er geen rommel op het terrein ligt.
8.3 We houden de toiletten schoon. Hier wordt geen water gehaald. water wordt door de groepsleiding gehaald bij de daarvoor bestemde kranen.
8.4 Verzamelplaats.
8.4.1 De kinderen worden bij het vooraf bepaalde verzamelpunt gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Er worden geen kinderen gehaald en gebracht op het Mini Heesch terrein zelf.
8.4.2 Is het noodzakelijk dat een kind eerder gaat of later komt dan dient dit vooraf worden doorgegeven aan de groepsleiding.
9. Parkeren
9.1 Parkeren kan in de daarvoor bestemde vakken vooraan bij het terrein.
9.2 Voor de weg vanaf het parkeerterrein naar het Mini Heesch terrein geldt dat er alleen stapvoets mag worden gereden, met een max snelheid van 5 km/u.
9.3 De fietsenstalling is op het terrein van de kindervakantieweek. Deze staat duidelijk aangegeven en hier dien je dan ook je fiets te stallen.
10. Roken en alcohol
10.1 Wij staan achter de afspraak NIX, niet roken en niet drinken tot 18 jaar.
10.2 Alcohol is tijdens de kindervakantieweek verboden
10.3 Roken kan indien nodig op de daarvoor aangegeven plaats